» Konkurs z okazji sprzedaży 9000 płyty dynamicznej ZORN

Konkurs z okazji sprzedaży 9000 płyty dynamicznej ZORN

0

Zaproponuj hasło reklamowe promujące płytę dynamiczną ZORN
i wygraj transporter o wartości 450 EUR!

Konkurs trwa od dnia 09.05.2017 r. do dnia sprzedaży płyty z numerem seryjnym 9000. W konkursie może wziąć udział każdy, kto kupi płytę dynamiczną ZORN w tym okresie.

Zadaniem Uczestników jest przesłanie propozycji sloganu promującego płytę dynamiczną ZORN na adres reklama@merazet.pl. Autor najlepszego hasła reklamowego otrzyma prezent – skrzynię do transportu zakupionej płyty.

Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu:

REGULAMIN KONKURSU
„Skrzynia ACC3 z okazji sprzedaży 9000 płyty dynamicznej ZORN”
zwany dalej: „Regulaminem”

§ 1. Organizator

1.    Organizatorem Konkursu „Skrzynia ACC3 z okazji sprzedaży 9000 płyty dynamicznej ZORN” jest Merazet S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Krauthofera 36 zwany dalej: „Organizatorem” Numer KRS: 0000038740.
2.    Definicje terminów użytych w Regulaminie:
a.    Regulamin – niniejszy dokument, zawierający warunki prawne uczestnictwa w Konkursie.
b.    Strona konkursowa – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.merazet.pl/aktualnosci2.php?news_id=215
c.    e-mail konkursowy – adres e-mail, na który należy wysłać proponowane hasło konkursowe  –reklama@merazet.pl
d.    Konkurs – Konkurs o nazwie „Skrzynia ACC3 z okazji sprzedaży 9000 płyty dynamicznej ZORN”  prowadzony na Stronie konkursowej oraz poprzez e-mail konkursowy
e.    Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, która spełniła wymagane warunki i wzięła udział w Konkursie – (zakupiła płytę dynamiczną ZORN w czasie trwania Konkursu oraz zaproponowała hasło reklamowe promujące płytę dynamiczną ZORN)
3.    Organizator przeprowadza Konkurs na stronie znajdującej się pod linkiem http://www.merazet.pl/aktualnosci2.php?news_id=215  oraz poprzez e-mail konkursowy reklama@merazet.pl.
4.    Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)
5.    Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Organizator z chwilą wydania Nagrody nabywa prawa autorskie do hasła reklamowego zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego.
6.    Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej http://www.merazet.pl/aktualnosci2.php?news_id=215 oraz w siedzibie firmy Merazet S.A., ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań.

§ 2. Zasady Organizacji Konkursu

1.    Konkurs trwa od dnia 09.05.2017 r. do godziny 24:00 następnego dnia od dnia  sprzedaży płyty ZORN z numerem seryjnym 9000. Informacja o w/w sprzedaży przez Merazet S.A. zostanie podana w tym samym dniu przez Organizatora wraz z datą wystawienia faktury przez Organizatora na stronie internetowej http://www.merazet.pl/aktualnosci2.php?news_id=215 i informacją o zakończeniu Konkursu.
2.    Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3.    Zwycięzca Konkursu otrzyma Nagrodę, wymienioną w § 5 niniejszego Regulaminu.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.    W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zakupiły w Merazet S.A. płytę dynamiczną ZORN w okresie od 09 maja 2017r. do dnia sprzedaży płyty dynamicznej z numerem seryjnym 9000. Każdy zakup będzie potwierdzony fakturą wystawioną przez Organizatora.
2.    Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale stanowi warunek udziału w Konkursie.
3.    Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą zgłoszenia i spełnienia kumulatywnie następujących warunków:
a.    zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go,
b.    wysłanie propozycji hasła promującego płytę dynamiczną ZORN na na adres reklama@merazet.pl w czasie trwania Konkursu,
c.    w przypadku zwycięstwa w Konkursie, dosłanie danych teleadresowych do wysyłki Nagrody (tj. nazwa firmy, siedziba, telefon kontaktowy, e-mail).
d.    Zakup płyty dynamicznej ZORN w Merazet S.A. w czasie trwania Konkursu
4.    Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej: „Warunki uczestnictwa”).
5.    Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na opublikowanie jego imienia i nazwiska i firmy w poście na Stronie Konkursowej.
6.    W Konkursie nie będą uwzględnione
a) zgłoszenia nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
b) zgłoszenia nie zawierające hasła reklamowego promującego płytę dynamiczną ZORN
c) zgłoszenia nie zawierające danych osobowych lub zawierające dane osobowe, lecz niepełne lub nieczytelne
d) zgłoszenia zawierające dane więcej niż jednego Uczestnika
e) zgłoszenia wysłane po terminie Konkursu określonym w  paragrafie §2.1.
7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia przedwczesne lub spóźnione.

§ 4. Zasady i przebieg Konkursu

1.    Zadaniem Uczestników jest przesłanie propozycji hasła promującego płytę dynamiczną ZORN pocztą elektroniczną na adres reklama@merazet.pl w czasie trwania Konkursu.
2.    Sam zakup płyty – bez podania hasła reklamowego nie uprawnia do uzyskania Nagrody.
3.    Czas nadesłania e-maili będzie rejestrowany przez administratora serwera obsługującego domenę www.merazet.pl i skrzynki e-mailowe w domenie www.merazet.pl
4.    Zwycięzcę Konkursu wybierze Komisja złożona z 3 osób: Prezesa Zarządu Merazet S.A. oraz pracownika działu aparatury geodezyjnej i działu marketingu.
5.    Zwycięzca zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody drogą elektroniczną – mailowo na adres podany przez Zwycięzcę łącznie z hasłem reklamowym.
6.    Zwycięzca jest zobligowany do dosłania swoich danych teleadresowych w trybie określonym w § 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu. W przypadku nie podania danych we wskazanym trybie Nagroda przepada.
7.    W czasie trwania Konkursu do zdobycia jest jedna Nagroda rzeczowa.
8.    Decyzja o przyznaniu Nagrody będzie wynikać z niezależnej oceny Komisji i będzie ostateczna.

§ 5. Nagroda

1.    Nagrodą w Konkursie jest skrzynia ACC3 o wartości 450 EURO netto do transportu płyty dynamicznej ZORN.
2.    Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy na koszt Organizatora.
3.    O przyznaniu nagrody Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora w sposób określony w § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
4.    Warunkiem wydania Nagrody, jest wysłanie przez Zwycięzcę odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w terminie 7 dni od daty wysłania wiadomości z informacją o przyznaniu Nagrody, zawierającej dane adresowe, na które ma zostać przesłana Nagroda. (zwanym: „Terminem Odpowiedzi”). Podany przez Zwycięzcę adres do wysyłki Nagrody, musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
5.    Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Organizatora danych adresowych.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku:
a)    podania danych adresowych po upływie wyznaczonego Terminu Odpowiedzi,
b)    niepodania danych adresowych w wyznaczonym terminie,
c)    podania błędnych, niepełnych danych adresowych,
d)    nastąpienia zmiany danych adresowych Zwycięzcy, o których Organizator nie został należycie poinformowany.
7.    W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą zostanie zwrócona do Organizatora, Uczestnik traci prawo do Nagrody. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie Nagrody.
8.    Za zobowiązania podatkowe wynikające z otrzymania Nagrody odpowiada we własnym zakresie nagrodzony Uczestnik.
9.    W przypadkach opisanych w punkcie 6 niniejszego paragrafu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozbawienia Zwycięzcy prawa do Nagrody. Ponadto Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Zwycięzca jest obowiązany do jej zwrotu lub zwrotu jej równowartości.
10.     W przypadku nieodebrania przez Uczestnika Nagrody, Nagroda przechodzi na Uczestnika Konkursu, który decyzją Komisji Konkursowej zajął kolejne najbliższe miejsce w Konkursie.
11.     Zwycięzca nie może żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
12.     Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
13.     Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody. W takim przypadku zastosowanie ma § 5 ust. 10 niniejszego Regulaminu.
14.     W zakresie przyznanej Nagrody, odpowiedzialność Organizatora ogranicza się wyłącznie do wydania jej w naturze zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
a)    za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora,
b)    za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki wysyłanej w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu,
c)    z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej Nagrody.

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu

1.    Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od wystawienia faktury za płytę dynamiczną z numerem seryjnym 9000. O tym zakupie i zakończeniu Konkursu Organizator poinformuje w tym samym dniu Uczestników na Stronie Konkursowej.

§ 7. Prawa i obowiązki Uczestników

1.    Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2.    Wszelkie naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
3.    Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.
4.    Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników za pośrednictwem e-maila Konkursowego jest wyłącznie Organizator Konkursu. Informacje te, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§ 8. Prawa i obowiązki Organizatora

2.    Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu Konkursu na Stronie Konkursowej, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika.
3.    Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a)    ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia, mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną, które mogłyby mieć  pływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
b)    jakiekolwiek problemy wynikające z działania poczty elektronicznej,
c)    naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu powyższych są wyłączone.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z funkcjonowania podmiotów świadczących usługi kurierskie, w tym za brak doręczenia, nieprawidłowe doręczenie, przetrzymane przesyłki pocztowej, zniszczenie lub uszkodzenie przesyłki zawierającej Nagrodę.
5.    Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników związanych z Konkursem, za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie przewidziane w Regulaminie.
6.    Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Uczestnika w żadnym przypadku nie przekroczy wartości nominalnej Nagrody.

§ 9. Reklamacje

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres Organizatora.
2.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3.    Reklamacje rozpatrywane będą nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4.    Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
5.     Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przyznanej mu Nagrody.
6.    Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7.    Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

§ 10. Dane osobowe Uczestników

Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz 883). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator Konkursu. Dane tych osób przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu w celach związanych z organizacją niniejszego Konkursu. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawienia i usunięcia.

§ 11. Postanowienia Końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, nie naruszających podstawowych zasad Konkursu.
2.    Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
3.    Tekst Regulaminu Konkursu będzie dostępny do wglądu przez cały okres jego trwania na stronie  http://www.merazet.pl/aktualnosci2.php?news_id=215  oraz w siedzibie Organizatora Merazet S.A. ul. Krauthofera 36 60-203 Poznań.
4.    Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw.
6.    Regulamin wchodzi w życie od dnia 09.05.2017r.