REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.merazet.pl

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NIE BĘDACYCH PRZEDSIĘBIORCĄ-KONSUMENTEM
 10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy www.merazet.pl dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej Przedsiębiorca-Konsument).

 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.merazet.pl prowadzony jest przez MERAZET S.A., zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038740, NIP777 00 01 387 , kapitał zakładowy: 8.975.000 zł., kapitał wpłacony 8.975.000 adres poczty elektronicznej: poczta@merazet.pl, numer telefonu: +48 61 8644 600 oraz numer faksu: +48 61 8651 933.

  1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców-Konsumentów  korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców nie będących Przedsiębiorcą-Konsumentem).

  1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca MERAZET S.A.. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

  1.4. Definicje:

  1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

  1.4.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego schowka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  1.4.3. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

  1.4.4. KONSUMENT- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Art. 22|1| – Kodeksu Cywilnego) w tym Przedsiębiorca-Konsument w rozumieniu    art. 38 a Ustawy o prawach Konsumentów z 30 maja 2014 r. ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz.287 ze zm.)

  1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.         ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

  1.4.6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

  1.4.7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  1.4.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

  1.4.9. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.merazet.pl.

  1.4.10. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – MERAZET S.A. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038740, NIP 777 00 01 387, kapitał zakładowy: 8.975.000 zł., kapitał wpłacony 8.975.000, posiadającą: siedziba i adres do doręczeń: ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań, NIP REGON 000034996, adres poczty elektronicznej: poczta@merazet.pl, numer telefonu: +48 61 8644 600 oraz numer faksu: +48 61 8651 933.

  1.4.11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  1.4.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  1.4.13. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

  1.4.14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.)

  1.4.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

  1.5. Wszelkie zawarte w Sklepie Internetowym www.merazet.pl treści, w tym oznaczenia produktów i nazwy handlowe stanowią własność intelektualną MERAZET S.A. lub producentów/dostawców i zgodnie z prawem podlegają ochronie.

  1.6. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym www.merazet.pl jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

  1.7. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym www.merazet.pl są nowe, wolne od wad prawnych i legalnie wprowadzone na rynek polski.

  1.8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej pod adresem www.merazet.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie Internetowym pod adresem www.merazet.pl użyte są w celach informacyjnych.

  1.9. Żadna informacja zamieszczona w Sklepie Internetowym www.merazet.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC. Klient składając Zamówienie składa ofertę kupna określonego produktu, na warunkach jak w jego opisie.

  1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

  2.1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego schowka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest także podanie nazwy firmy, numeru NIP oraz informacji czy zawarta umowa sprzedaży ma dla Klienta charakter zawodowy.

  2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

  2.1.2. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Wyślij”.

  2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@merazet.pl lub też pisemnie na adres: ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

  2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

  2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

  2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać

  2.4.2. pisemnie na adres: ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

  2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@merazet.pl;

  2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

  1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  3.1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

  3.2. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

  3.2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje w trybie punktu 3.2.2. Regulaminu, po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu.

  3.2.2. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.2.3. przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Powyższa wiadomość zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia jest przesłane Klientowi na wskazany adres e-mail i zawiera między innymi:

  • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  • pouczenie o prawie Konsumenta w tym Przedsiębiorcy-Konsumenta do odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia Konsumenta w tym Przedsiębiorcy-Konsumenta o odstąpieniu od umowy (załączniki 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

  3.2.3. O braku dostępności Produktu objętego Zamówieniem i braku możliwości jego realizacji, także z innych przyczyn, Sprzedawca informuje Klienta w treści e-maila potwierdzającego otrzymanie Zamówienia. W takim przypadku Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta.

  3.2.4. Potwierdzenie Umowy Sprzedaży stanowi dowód zakupu zgodny z życzeniem Klienta (paragon fiskalny lub faktura VAT) i dostarczony wraz z Produktem.

  3.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.2.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

  3.4. Zamówienia złożone za pośrednictwem Serwisu internetowego www.merazet.pl są rozpatrywane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy MERAZET S.A. tj. od 8:00 do 16:00, a złożone w dni robocze po godz. 15:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

  1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

  4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

  4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

  4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, na podstawie faktury Pro Forma.

  4.1.3.1. Bank: Bank BNP Paribas S.A.

  4.1.3.2. Numer rachunku: PL 95 1750 1019 0000 0000 0298 3117

  4.2. Termin płatności:

  4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, względnie przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

  1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

  5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, na Formularzu Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

  5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

  5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  5.4.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

  5.4.2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 15:45.

  5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania i przyjęcia do realizacji Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

  5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

  5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia i przyjęcia do realizacji podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

  5.6.1. W przypadku dokonania przez Klienta nie będącego Konsumentem ( w tym Przedsiębiorcą-Konsumentem ) wymaganej przez Sprzedawcę przedpłaty- od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

  5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

  5.7. Klient powinien sprawdzić stan przesyłki kurierskiej w chwili jej odbioru. W przypadku stwierdzenia/podejrzenia uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Klient powinien zgłosić ten fakt w trakcie odbioru przedstawicielowi firmy kurierskiej oraz powiadomić Sprzedawcę.

  1. REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

  6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem pkt. 9.6 Regulaminu).

  6.2. W przypadku udzielenia gwarancji jakości obejmującej dany Produkt jej warunki są zawarte w dokumencie gwarancyjnym załączonym do Produktu.

  6.3. Reklamacje z tytułu rękojmi / gwarancji można składać:

  6.3.1. pisemnie na adres: MERAZET S.A. ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań;

  6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@merazet.pl;

  a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach, wskazanych w dokumencie gwarancyjnym dostarczonym wraz z Produktem.

  6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem (w tym Przedsiębiorcą-Konsumentem) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

  6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient zostanie poproszony o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

  6.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

  1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem (w tym Przedsiębiorcą-Konsumentem) z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  7.2. Klient będący Konsumentem (w tym Przedsiębiorcą-Konsumentem) posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

  7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

  7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

  7.3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

  8.1. Konsument (w tym Przedsiębiorca-Konsument), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  8.1.1. pisemnie na adres: MERAZET S.A. ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

  8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@merazet.pl;

  8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Konsument (w tym Przedsiębiorca-Konsument) może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

  8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta (w tym Przedsiębiorcę-Konsumenta) lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

  8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

  8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

  8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta (w tym Przedsiębiorcy-Konsumenta) o odstąpieniu od umowy, zwrócić temu Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument (w tym Przedsiębiorca-Konsument), chyba że ten Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta (w tym Przedsiębiorcy-Konsumenta), może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od tego Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta (w tym Przedsiębiorcę-Konsumenta) dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  8.6. Konsument (w tym Przedsiębiorca-Konsument) ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument (w tym Przedsiębiorca-Konsument) może zwrócić Produkt na adres: MERAZET S.A.                   ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań .

  8.7. Konsument (w tym Przedsiębiorca-Konsument) ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta (w tym Przedsiębiorcę-Konsumenta) od umowy, które obowiązany jest ponieść ten Konsument:

  8.8.1. Jeżeli Konsument (w tym Przedsiębiorca-Konsument) wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

            8.8.2. Konsument (w tym Przedsiębiorca-Konsument) ponosi bezpośrednie koszty

            zwrotu Produktu.

  8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi   (w tym Przedsiębiorcy-Konsumentowi) w odniesieniu do umów:

  8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NIEBĘDĄCYCH

      PRZEDSIĘBIORCĄ-KONSUMENTEM

  9.1. Punkt 9 Regulaminu w całości oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentem, (w tym Przedsiębiorcą-Konsumentem) w rozumieniu art. 38 a Ustawy o prawach konsumentów z 30 maja 2014 r.   ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz.287 ze zm.).

  9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem (w tym Przedsiębiorcą-Konsumentem)  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Klienta (w tym Przedsiębiorcy-Konsumenta)  żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

  9.3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami (w tym Przedsiębiorcą-Konsumentem) Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

  9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem (w tym Przedsiębiorcą-Konsumentem) korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem (w tym Przedsiębiorcą-Konsumentem)  obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem (w tym Przedsiębiorcą-Konsumentem) zostaje wyłączona.

  9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami (w tym Przedsiębiorca-Konsument)  Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

  9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem (w tym Przedsiębiorcą-Konsumentem), bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem (w tym Przedsiębiorcą-Konsumentem)   tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do takiego Usługobiorcy/Klienta (w tym Przedsiębiorcy-Konsumenta).

  9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem (w tym Przedsiębiorcą-Konsumentem)   zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

  1. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca/Usługodawca.

  10.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

  10.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

  10.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  10.4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

  10.4.1. pisemnie na adres: MERAZET S.A. ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań;

  10.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@merazet.pl

  10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy są zawierane w języku polskim.

  11.2. Zmiana Regulaminu:

  11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

  11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Newsletter) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem (w tym Przedsiębiorcy-Konsumenta)  ma prawo odstąpienia od umowy.

  11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami (w rozumieniu Ustawy o prawach Konsumenta obowiązującej do dnia 31.12.2020 r.)  przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

  11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi Konsumentami – przepisy ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz.287 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  11.4. Regulamin zmieniony w trybie postanowień pkt.11.2.1 (zmiana przepisów prawa – Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta) obowiązuje od 01 stycznia 2021 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM W TYM PRZEDSIĘBIORCĄ-KONSUMENTEM Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży.

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę       tj. MERAZET S.A. z siedzibą na ul. J. Krauthofera 36, w Poznaniu, adres poczty elektronicznej (e-mail): poczta@merazet.pl, tel. 61 8644 600 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy(załącznik nr 2 do Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy MERAZET S.A. zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas w Sklepie Internetowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym MERAZET S.A. został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnym kosztem; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta (w tym Przedsiębiorcy-Konsumenta), może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od takiego Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez tego Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam, przez osobę upoważnioną przez MERAZET S.A, Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy, na adres: MERAZET S.A., ul. J. Krauthofera 36,   60-203 Poznań, chyba, że zaproponujemy, że MERAZET S.A. sam odbierze Produkt. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Produkt przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 35 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY opracowany na podstawie załącznika numer 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach Konsumenta               ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz.287 ze zm.)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku woli odstąpienia przez Konsumenta w tym Przedsiębiorcy-Konsumenta  od umowy).

 

……………………., dn. …………………….

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

imię, nazwisko i adres Klienta

e-mail …………………….

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36 ,60-203 Poznań

Tel 61 8644 600

NIP 777 00 01 387
KRS 0000038740
REGON 000034996

e-mail: poczta@merazet.pl

nazwa i adres Sprzedawcy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Zgodnie z art. 27 i art.38 a  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

 

dotyczącej zakupu Produktu …………………………………………..

Data Zamówienia Produktu …………………….

Data odbioru Produktu …………………….

Cena Produktu, którego dotyczy odstąpienie …………………….

Jednocześnie proszę o zwrot równowartości Produktu w następujący sposób

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że

umowa od której odstępuję nie ma dla mnie charakteru zawodowego.

…………………………………………..

podpis Klienta
(tylko w przypadku wersji papierowej)