Zarząd MERAZET S.A. w Poznaniu (Spółka) zgodnie z art.399 § 1 Ksh i § 42 ust.1 pkt. 3 Statutu poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 4 września 2013r. godz.11:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu ul. Krauthofera 36 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym ustalono aktualny statut przedsiębiorstwa.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5.Powzięcie uchwał w sprawach:
a) zmian Statutu Spółki,
b) poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Wolne wnioski.
7.Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 K.s.h. Zarząd MERAZET SA powołuje dotychczas  obowiązujące postanowienia i treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

1.Proponowana zmiana §6 ust.1:Dotychczasowa treść:  

1.Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.1 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
1.2 Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z),
1.3 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
1.4 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
1.5 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
1.6 Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),
1.7 Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
1.8 Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z.),
1.9 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
1.10 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
1.11 Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
1.12 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z)
1.13 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
1.14 Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
1.15 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
1.16 Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z),
1.17 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).
1.18 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

Proponowana treść:

1.Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.1 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z,
1.2 Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej PKD 46.63.Z,
1.3 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego PKD 46.52.Z,
1.4 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD 46.51.Z,
1.5 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń PKD 46.69.Z,
1.6 Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego PKD 46.43.Z,
1.7 Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z,
1.8 Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PKD 33.13.Z,
1.9 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z,
1.10 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z,
1.11 Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B,
1.12 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych PKD 26.51.Z
1.13 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD  68.20.Z,
1.14 Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów PKD 46.18.Z,
1.15 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z,
1.16 Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt PKD 46.21.Z,
1.17 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z,
1.18 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z,
1.19 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD 77.39.Z,
1.20 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii  PKD 72.11.Z,
1.21 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z,
1.22 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania PKD 74.10.Z,
1.23 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B.
1.24 Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek PKD 45.11.Z
1.25 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych samochodów, z wyłączeniem motocykli ( PKD 45.19.Z )
1.26 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów  samochodowych z wyłączeniem motocykli ( PKD 45.32.Z )
1.27 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek ( PKD 77.11.Z )
1.28 Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli ( PKD 77.12.Z )

2. W §8 skreśla się ust.2 o dotychczasowej treści:

 1. Odcinek zbiorowy akcji należących do Skarbu Państwa znajduje się w depozycie Spółki. na dowód czego Zarząd Spółki wydał Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie.
  W §8 ust.3 otrzymuje nr. 2

3. Skreśla się §9 o dotychczasowej treści:

Akcje imienne serii A należące do Skarbu Państwa nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu.

4. Dotychczasowe: §10, §11, §12, §13, §14 i §15 otrzymują odpowiednio nr.  od 9 do 14

5. Proponowana zmiana §16

Skreśla się dotychczasową treść:

 1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie o  komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz przepisach wykonawczych.
 2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust.1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki – przed upływem  trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach          ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamienione na akcje na okaziciela.
 3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art.418 Kodeksu spółek handlowych.
 4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust.1.

Proponowana treść:

 1. Zniszczone lub utracone dokumenty akcji imiennych Spółki, pojedyncze lub w odcinku zbiorowym, podlegają umorzeniu przez Zarząd Spółki.
 2. Umorzenie dokumentów akcji, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, następuje na wniosek uprawnionego z tych akcji akcjonariusza wpisanego do księgi akcyjnej Spółki – wnioskodawcy i na jego koszt. W razie złożenia w/w wniosków przez kilku akcjonariuszy, koszty związane z umorzeniem dokumentów  akcji ponoszą oni w częściach równych.
 3. Wniosek o umorzenie dokumentów akcji imiennych zgodnie ze Statutem Spółki winien mieć formę pisemną pod rygorem nieważności oraz łącznie zawierać:
  1. wskazanie o jaki dokument lub dokumenty akcji imiennych chodzi, w szczególności poprzez podanie serii i numeru lub numerów zniszczonych lub utraconych przez wnioskodawcę dokumentów akcji imiennych,
  2. określenie i adres wnioskodawcy,
  3. należyte wykazanie okoliczności zniszczenia lub utraty akcji, objętych wnioskiem o ich umorzenie, za pomocą dokumentów prywatnych lub urzędowych,
  4. oświadczenie wnioskodawcy, że akcje imienne, objęte wnioskiem o ich
  5. umorzenie, nie zostały przeniesione przez niego na rzecz innego podmiotu.
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o umorzenie akcji imiennych zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd Spółki ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zniszczeniu lub utracie dokumentów objętych tym wnioskiem oraz wezwie wszystkich roszczących sobie prawa do tych dokumentów, aby pod rygorem dokonania ich umorzenia zgodnie ze Statutem Spółki, w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia, zgłosili Zarządowi Spółki swoje prawa w formie pisemnej wraz z równoczesnym przedstawieniem:
  1. dokumentów akcji imiennych, objętych wnioskiem oraz wykazaniem za pomocą dokumentów prywatnych lub urzędowych zgodnego z prawem nabycia tych akcji (w tym także ich posiadania), bądź
  2. przedstawili odpis prawomocnego postanowienia sądu o umorzeniu dokumentów akcji imiennych, objętych wnioskiem, z zaznaczeniem, że Zarząd Spółki uwzględni tylko roszczenia, które dotrą do niego przed upływem terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie.
 5. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu, nikt nie zgłosi swoich praw do dokumentów akcji imiennych mających podlegać umorzeniu zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmie uchwałę (a w przypadku Zarządu jednoosobowego wyda zarządzenie) o umorzeniu dokumentów tych akcji, a następnie niezwłocznie wyda wnioskodawcy duplikat umorzonych dokumentów akcji. W sytuacji, gdy treść dokumentów akcji imiennych podlegających umorzeniu wymagała uaktualnienia, Zarząd nie wydaje duplikatów, ale nowe dokumenty akcji o uaktualnionej treści.
 6. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu, zostanie zgłoszone roszczenie wobec dokumentów akcji imiennych objętych wnioskiem o ich umorzenie zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd Spółki niezwłocznie zawiadomi wnioskodawcę na piśmie o zgłoszeniu takiego roszczenia, informując go jednocześnie o zakończeniu postępowania o umorzenie dokumentów akcji imiennych zgodnie ze Statutem Spółki i możliwości złożenia wniosku o ich umorzenie w trybie przewidzianym w Dekrecie o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946r.
  Dotychczasowy §16 otrzymuje nr. 15

6. Skreśla się §17 o dotychczasowej treści:

 1. Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.
 2. W okresie gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:
 1. otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa,
 2. otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
 3. zawiadamiania listem poleconym o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, jednocześnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 4. otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych  posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał.
 5. otrzymywania kopii kwartalnych informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art.34 ustawy z dnia 8 maja 1997r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. Nr 79 poz.484, ze zm.)
 1. Skarb Państwa, po zbyciu ponad połowy akcji Spółki i do czasu zbycia ostatniej z posiadanych akcji zachowuje prawo do wyznaczania co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej.

7. Dotychczasowe: §18, §19, §20 i §21 otrzymują odpowiednio nr. od 16 do 19

8. Proponowana zmiana §22 ust.2 pkt. 8
Dotychczasowa treść:

 1. zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień §32 ust.2 pkt 1 i 2 oraz §54 ust.2

Proponowana treść:

 1. zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień §25 ust.2 pkt 1 i 2 oraz §44 ust.2”
  Dotychczasowy §22 otrzymuje nr.20

9. Skreśla się §23 o dotychczasowej treści:

 1. Opracowywanie planów, o których mowa w §22 ust.2 pkt.6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do
  zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.

10. Dotychczasowy §24 otrzymuje nr. 21

11. Proponowana zmiana §25 ust.3  
Dotychczasowa treść:

 1. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do  wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

Proponowana treść:

 1. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.
  Dotychczasowy §25 otrzymuje nr.22

12. Skreśla się §26 o dotychczasowej treści:

 1. .Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.
 2. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.
 3. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i  powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród  pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.
 4. Nie dokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.
 5. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.
 6. Rada Nadzorcza uchwala szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.
 7. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu zarządza Rada Nadzorcza z uwzględnieniem postanowień §27.
 8. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów  uzupełniających.
 1. Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji  Wyborczych.
 2. Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz regulaminem prac komisji.
 3. Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
 1. opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,
 2. ustalenie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,
 3. sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,
 4. bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,
 5. rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy,
 6. sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
 7. nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
 8. sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień Statutu dot. wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,
 9. ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej.
 1. Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
 1. sprawdzanie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze  w okręgu wyborczym,
 2. przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej
 3. współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.
 1. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt 6 i 7 .
 2. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Dany pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.
 3. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
 4. W przypadku nie dokonania wyboru zgodnie z §26 ust.2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.
 5. Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt 8).
 6. Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.
 7. Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej.
 8. Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie jego powołania, z zastrzeżeniem §28.

13. Skreśla się §27 o dotychczasowej treści:

 1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich  zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
 2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające.
 3. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
 4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia ust.2-3 oraz §26.

14. Skreśla się §28 o dotychczasowej treści:

Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim, co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.

15. Skreśla się §29 o dotychczasowej treści:

 1. Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:
 1. zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc,
 2. zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze,
 3. wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statucie.
 1. Łączne wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników z tytułu umowy o pracę oraz umowy o sprawowanie funkcji w Zarządzie nie może przekroczyć wielkości określonych przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członków zarządu zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz.306, ze zm.).

16. Dotychczasowe: §30 i §31 otrzymują odpowiednio nr. 23 i 24.

17. W §32 ust.1 skreśla się pkt. 5 i 6 o dotychczasowej treści:

 1. określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 2. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
  W §32 ust.1 pkt. 7,8,9 i 10 otrzymują odpowiednio nr. od 5 do 8

Proponowana zmiana §32 ust.4 pkt. 1 ppkt. c

Dotychczasowa treść:

 1. zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art.23 ustawy o  komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,

Proponowana treść:

 1. zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
  Dotychczasowy §32 otrzymuje nr. 25

18. Proponowana zmiana §33 ust.5
Dotychczasowa treść:

 1. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

Proponowana treść:

 1. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.
  Dotychczasowy §33 otrzymuje nr. 26.

19. Skreśla się §34 o dotychczasowej treści:

 1. Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki, pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości:
 1. dwóch osób – w Radzie liczącej do 6 członków,
 2. trzech osób – w Radzie liczącej od 7 do 10 członków,
 3. czterech osób – W Radzie liczącej 11 lub więcej członków.
 1. Do wyborów na kandydata do Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio §26 ust.3
 2. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio §26 i 27.
 3. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób  wybranych przez pracowników.

20. Skreśla się §35 o dotychczasowej treści:

Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie o odwołanie osoby wybranej przez pracowników jako kandydata do Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich  pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.

21.Skreśla się §36 o dotychczasowej treści:

W  razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające i  stosuje się odpowiednio §27 ust.3 i 4 §34 ust.4.

22.Dotychczasowe:  §37, §38, §39 i §40 otrzymują odpowiednio nr. od 27 do 30

23.Proponowana zmiana §41 ust.2
Dotychczasowa treść:

 1. Członkom Rady Nadzorczej za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki przysługuje wynagrodzenie w wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Proponowana treść:

 1. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie .
  Dotychczasowy §41 otrzymuje nr. 31

24. Proponowana zmiana §42 ust.1 pkt. 3 
Dotychczasowa treść:

 1. na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

Proponowana treść:

 1. na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,

W §42 ust.1 skreśla się pkt. 4 o dotychczasowej treści:

 1. Na pisemne żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa niezależnie od udziałuw kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed  proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,”

Proponowana zmiana §42  ust.2
Dotychczasowa treść:

 1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1 pkt. 2-4.

Proponowana treść:

 1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1 pkt. 2-3.”

Proponowana zmiana §42 ust.3 pkt. 2
Dotychczasowa treść:

 1. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust.1 pkt. 3 lub 4 Sąd rejestrowy może upoważnić ich do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Proponowana treść:

 1. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust.1 pkt. 3  Sąd rejestrowy może upoważnić ich do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
  Dotychczasowy §42 otrzymuje nr. 32

25. Dotychczasowy §43 otrzymuje nr. 33

26. Proponowana zmiana §44 ust.3
Dotychczasowa treść:

 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą  kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również  akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.

Proponowana treść:

 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
  Dotychczasowy §44 otrzymuje nr. 34

27.Proponowana zmiana §45
Dotychczasowa treść:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art.401 §1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

Proponowana treść:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem  przepisów art.400 §3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

Dotychczasowy §45 otrzymuje nr. 35.

28.Dotychczasowe: §46, §47, §48, §49, §50, §51 i §52 otrzymują odpowiednio nr. od 36 do 42

29.Proponowana zmiana §53 ust.1
Dotychczasowa treść:

 1. Wnioski w sprawach wskazanych w §51 i §52 (z wyjątkiem wniosków dotyczących członków Rady Nadzorczej, w sprawach o których mowa w §51 pkt 2, §52 ust.1 pkt. 1 i ust.3 pkt. 5) powinny być wnoszone wraz z  uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej.

Proponowana treść:

 1. Wnioski w sprawach wskazanych w §41 i §42 (z wyjątkiem wniosków dotyczących członków Rady Nadzorczej, w sprawach o których mowa w §41pkt. 2, §42 ust.1 pkt. 1 i ust.3 pkt. 5) powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej.
  Dotychczasowy §53 otrzymuje nr. 43.

30.Dotychczasowe: §54, §55, §56 i §57 otrzymują odpowiednio nr. od 44 do 47

31.Proponowana zmiana §58 pkt. 4
Dotychczasowa treść:

 1. przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w §32, ust.1, pkt.3, w terminie do końca piątego miesiąca  od dnia bilansowego.

Proponowana treść:

 1. przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w  pkt. 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w §25 ust.1, pkt. 3, w terminie do końca  szóstego miesiąca od dnia bilansowego.
  Dotychczasowy §58 otrzymuje nr. 48

32.Dotychczasowy §59 otrzymuje nr. 49

33.Proponowana zmiana §60 ust.1
Dotychczasowa treść:

 1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.  Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza – Skarbu Państwa, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich  pracowników.

Proponowana treść:

 1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W §60 skreśla się ust. 2 i 4 o dotychczasowej treści:
 1. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu Statutu akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa.
 1. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w  Monitorze Polskim B dokumenty. o których mowa w art.70 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.Nr 121, poz.591 ze zm.)

§60 ust.3 otrzymuje nr. 2.
Dotychczasowy §60 otrzymuje nr. 50

34.Dotychczasowy §61 otrzymuje nr. 51

 

ZARZĄD MERAZET SA